Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizace 25. 5. 2018

Sharp Home Appliances (v této záruce "Sharp") zaručuje, že v čase záruční doby uvedené v bodu 2 níže, produkt nebo jeho část, která se ukázala být vadnou z důvodu mechanického nebo elektrického selhání, opotřebení materiálu nebo zpracování, bude dle našeho výhradního rozhodnutí poskytnuta buď oprava nebo výměna vadného produktu nebo jeho části bez poplatků na práci, materiály nebo dopravu, a to za následujících podmínek:

 1. Tato záruka se vztahuje pouze na vás, zákazníka, koncového uživatele produktu. V souladu s platnými právními předpisy můžete mít další práva. Taková práva nejsou dotčena zárukou.
 1. Záruční doba je 24 (dvacet čtyři) měsíců, počínaje datem, ke kterému jste produkt zakoupili. Musíte informovat svého prodejce, Sharp (nebo jeho autorizovanou servisní společnost, kontaktní údaje získáte na lince uvedené v části 12 (i) níže) o veškerých vadách co nejdříve poté, co jste je zjistili. Upozorňujeme, že nároky učiněné po uplynutí lhůty 24 měsíců od data zakoupení nebudou v závislosti na konkrétní skupině produktů platné.
 1. Tato záruka platí a je vymahatelná v zemích Evropské unie.
 2. Doklad o zakoupení je k dispozici na vyžádání.
 3. Žádné další ztráty nejsou touto zárukou kryty.
 4. Tato záruka se nevztahuje na běžné čištění a údržbu nebo výměnu spotřebního materiálu, nevztahuje se na výkon nebo náklady na jakékoli změny nebo úpravy, které bude třeba provést, aby produkt splňoval veškeré místní technické nebo bezpečnostní normy, které platí v zemi, v níž bude produkt používán.
 5. Tato záruka neplatí v následujících případech:
  1. jakékoli zhoršení v důsledku běžného opotřebení, včetně veškerých plastových povrchů a všech ostatních exponovaný částí, které jsou poškrábány nebo poškozeny v důsledku běžného používání zákazníkem.
  2. vady produktu způsobené některou z následujících možností: použití v rozporu s návodem k použití, nedostatečné čištění, hrubé zacházení, vystavení vlhkosti, mokru nebo extrémnímu teplu nebo okolním podmínkám nebo rychlým změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo zapojením, neoprávněnému otevírání nebo opravování, použití neschválených náhradních dílů, zneužití, nesprávné instalaci, nehodě způsobené povětrnostními podmínkami, rozlití potravin nebo kapaliny, působení chemických produktů nebo jiných aktů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Sharp, není-li vada způsobena přímo defekty na materiálu nebo zpracování.
  3. produkty, u nichž bylo sériové číslo produktu (nebo jeho ekvivalent) vymazáno, odstraněno, poškozeno, upraveno nebo je nečitelné.
  4. defekty způsobené použitím produktu k účelu jinému než je jeho zamýšlené použití.
  5. defekty způsobené produktem, který není produktem Sharp, a byl zapojen nebo použit ve spojení s produktem.
  6. pronajaté produkty.
  7. vnitřní nábytek, např. zásuvky, police a plechy.
  8. Jakékoli náklady pokud na vašem zařízení nebude shledána žádná závada.
  9. Použití produktu v komerčním prostředí.
  10. Jakékoli speciální podmínky stanovené prodávajícím obchodníkem.
 1. Všechny vadné díly nebo produkty, které budou vyměněny společností Sharp během záručního období, se stanou majetkem společnosti Sharp.
 1. Vyhrazujeme si právo naúčtovat výdaj na servisní hovor, pokud nebudou na produktu po naší kontrole shledány žádné závady.
 1. Na opravený nebo vyměněný produkt se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruční doby nebo po dobu devadesáti dnů od opravy nebo výměny, podle toho, co je delší.
 1. Jste povinni si uchovat originál dokladu o nákupu, například pokladní doklad. Pomocí takového dokladu prokážete datum zakoupení vztahující se k záruce.
 1. Chcete-li uplatnit nárok na základě této záruky:
  1. kontaktujte prodejce nebo obchodníka, od kterého jste produkt zakoupili nebo kontaktujte PERFEKT SERVIS, spol. s r.o. na telefonu pro nahlášení opravy: +420 543 215 059. Vice informaci najdete na perfektservis.cz; a
  2. postupujte dle pokynů, které vám v souvislosti s produktem byly dány. Tyto pokyny mohou zahrnovat způsob vrácení produktu prodejci nebo společnosti Sharp (nebo jejímu oprávněnému zástupci) za účelem opravy nebo výměny; a  
   iii) v případě, že o to budete požádáni, zašlete společnosti Sharp, nebo prodejci, od kterého jste produkt zakoupili čitelný a neupravený originální záruční list nebo doklad o nákupu, na kterém je jasně uvedený název a sídlo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, datum a místo nákupu, typ produktu a jeho sériové číslo (nebo ekvivalent) nebo čitelný a neupravený originální příjmový doklad obsahující stejné informace.
 1. Můžete být povinni uhradit náklady na vrácení vadného produktu společnosti Sharp nebo prodejci, od kterého jste si produkt zakoupili. Nicméně, Sharp uhradí náklady na dopravu opraveného nebo vyměněného produktu směrem k vám.
 2. Záruka je nepřenosná na jiného zákazníka.
 3. Právní náležitosti spojené s provozem webu
  1. Majitelem ochranné známky "Sharp" domácí spotřebiče je společnost VESTEL POLAND sp. z o.o.
  2. Provozovatelem webu www.sharphome.cz a Správcem sbíraných dat
   je společnost Czech Digital s.r.o. (dále jen CD), IČO: 24200433, se sídlem Premonstrátů 1080, Chýně, Chýně, 253 03.
  3. Společnost CD plně zajišťuje bezvadný chod webových stránek, spravuje obsah webu a procesuje obchodní styk s třetími stranami a koncovými zákazníky.
  4. Provozovatel nezodpovídá za aktuálnost informací na ostatních serverech a vyhledávačích zboží, které nabízejí produkty tohoto internetového obchodu. Informace o produktech a cenách jsou platné pouze v internetovém obchodě SharpHome.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky a opravu chyby v případě chybě uvedené informace o produktu nebo jeho ceně.
 4. Zásady ochrany osobních údajů
  1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Czech Digital s.r.o.
  2. Osobní údaje jsou zabezpečeny v digitální podobě na serverech umístěných v EU.
  3. Správce se zavazuje, že nebude šířit osobní údaje třetím stranám. V případě zakoupení prodloužené záruky budou poskytnuta pouze anonymní data (sériové číslo, název produktu) těmto třetím stranám:
   VESTEL POLAND sp. z o.o. (výrobce a dodavatel spotřebičů Sharp do ČR),
   FAST ČR, a.s. (ČR a SK distributor značky Sharp domácí spotřebiče), 
   PERFEKT SERVIS spol. s r.o. (autorizovaný servis značky Sharp domácí spotřebiče).
  4. Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje
   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V případě prodloužené záruky budeme data uchovávat 5let od registrace nebo za koupení záruky.

   V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.
   Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Mezi Správcem, tedy CD a Vámi jsou nasatavena tato pravidla a práva:

   1. právo na přístup k osobním údajům;
   2. právo na opravu;
   3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
   4. právo na omezení zpracování údajů;
   5. právo vznést námitku proti zpracování;
   6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
   7. právo odvolat souhlas;
   8. v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.
  5. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese sharphomecz@gmail.com. Případné stížnosti můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  6. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  7. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  8. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
  9. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  10. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 5. Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:
  1. poskytovatelé analytického software
  2. poskytovatelé marketingového software
  3. poskytovatelé účetního a platebního software
  4. poskytovatelé monitorovacího software
  5. poskytovatelé software pro péči o zákazníky
  6. poskytovatelé software pro servery
  7. poskytovatelé dalších softwarových nástrojů
 6. Správce dat prohlašuje, že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:
  1. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;
  2. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
  3. bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;
  4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
  5. neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 16.3. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;
  6. dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.
 

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společností Czech Digital s.r.o. jsou účinné od 25.5.2018.