Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizace 17. prosince 2015

Sharp Home Appliances (v této záruce "Sharp") zaručuje, že v čase záruční doby uvedené v bodu 2 níže, produkt nebo jeho část, která se ukázala být vadnou z důvodu mechanického nebo elektrického selhání, opotřebení materiálu nebo zpracování, bude dle našeho výhradního rozhodnutí poskytnuta buď oprava nebo výměna vadného produktu nebo jeho části bez poplatků na práci, materiály nebo dopravu, a to za následujících podmínek:

 1. Tato záruka se vztahuje pouze na vás, zákazníka, koncového uživatele produktu. V souladu s platnými právními předpisy můžete mít další práva. Taková práva nejsou dotčena zárukou.
 1. Záruční doba je 24 (dvacet čtyři) měsíců, počínaje datem, ke kterému jste produkt zakoupili. Musíte informovat svého prodejce, Sharp (nebo jeho autorizovanou servisní společnost, kontaktní údaje získáte na lince uvedené v části 12 (i) níže) o veškerých vadách co nejdříve poté, co jste je zjistili. Upozorňujeme, že nároky učiněné po uplynutí lhůty 24 měsíců od data zakoupení nebudou v závislosti na konkrétní skupině produktů platné.
 1. Tato záruka platí a je vymahatelná v zemích Evropské unie.
 2. Doklad o zakoupení je k dispozici na vyžádání.
 3. Žádné další ztráty nejsou touto zárukou kryty.
 4. Tato záruka se nevztahuje na běžné čištění a údržbu nebo výměnu spotřebního materiálu, nevztahuje se na výkon nebo náklady na jakékoli změny nebo úpravy, které bude třeba provést, aby produkt splňoval veškeré místní technické nebo bezpečnostní normy, které platí v zemi, v níž bude produkt používán.
 5. Tato záruka neplatí v následujících případech:
  1. jakékoli zhoršení v důsledku běžného opotřebení, včetně veškerých plastových povrchů a všech ostatních exponovaný částí, které jsou poškrábány nebo poškozeny v důsledku běžného používání zákazníkem.
  2. vady produktu způsobené některou z následujících možností: použití v rozporu s návodem k použití, nedostatečné čištění, hrubé zacházení, vystavení vlhkosti, mokru nebo extrémnímu teplu nebo okolním podmínkám nebo rychlým změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo zapojením, neoprávněnému otevírání nebo opravování, použití neschválených náhradních dílů, zneužití, nesprávné instalaci, nehodě způsobené povětrnostními podmínkami, rozlití potravin nebo kapaliny, působení chemických produktů nebo jiných aktů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Sharp, není-li vada způsobena přímo defekty na materiálu nebo zpracování.
  3. produkty, u nichž bylo sériové číslo produktu (nebo jeho ekvivalent) vymazáno, odstraněno, poškozeno, upraveno nebo je nečitelné.
  4. defekty způsobené použitím produktu k účelu jinému než je jeho zamýšlené použití.
  5. defekty způsobené produktem, který není produktem Sharp, a byl zapojen nebo použit ve spojení s produktem.
  6. pronajaté produkty.
  7. vnitřní nábytek, např. zásuvky, police a plechy.
  8. Jakékoli náklady pokud na vašem zařízení nebude shledána žádná závada.
  9. Použití produktu v komerčním prostředí.
  10. Jakékoli speciální podmínky stanovené prodávajícím obchodníkem.
 1. Všechny vadné díly nebo produkty, které budou vyměněny společností Sharp během záručního období, se stanou majetkem společnosti Sharp.
 1. Vyhrazujeme si právo naúčtovat výdaj na servisní hovor, pokud nebudou na produktu po naší kontrole shledány žádné závady.
 1. Na opravený nebo vyměněný produkt se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruční doby nebo po dobu devadesáti dnů od opravy nebo výměny, podle toho, co je delší.
 1. Jste povinni si uchovat originál dokladu o nákupu, například pokladní doklad. Pomocí takového dokladu prokážete datum zakoupení vztahující se k záruce.
 1. Chcete-li uplatnit nárok na základě této záruky:
  1. kontaktujte prodejce nebo obchodníka, od kterého jste produkt zakoupili nebo kontaktujte PERFEKT SERVIS, spol. s r.o. na telefonu pro nahlášení opravy: +420 543 215 059. Vice informaci najdete na perfektservis.cz; a
  2. postupujte dle pokynů, které vám v souvislosti s produktem byly dány. Tyto pokyny mohou zahrnovat způsob vrácení produktu prodejci nebo společnosti Sharp (nebo jejímu oprávněnému zástupci) za účelem opravy nebo výměny; a  
   iii) v případě, že o to budete požádáni, zašlete společnosti Sharp, nebo prodejci, od kterého jste produkt zakoupili čitelný a neupravený originální záruční list nebo doklad o nákupu, na kterém je jasně uvedený název a sídlo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, datum a místo nákupu, typ produktu a jeho sériové číslo (nebo ekvivalent) nebo čitelný a neupravený originální příjmový doklad obsahující stejné informace.
 1. Můžete být povinni uhradit náklady na vrácení vadného produktu společnosti Sharp nebo prodejci, od kterého jste si produkt zakoupili. Nicméně, Sharp uhradí náklady na dopravu opraveného nebo vyměněného produktu směrem k vám.
 2. Záruka je nepřenosná na jiného zákazníka.
 3. Správcem dat a majitelm ochranné známky Sharp domácí spotřebiče je společnost VESTEL POLAND sp. z o.o., která pověřila společnost Czech Digital s.r.o. (dále jen CD) být Provozovatelem webu a Zpracovatelem dat na web stránkách www.sharphome.cz. Tato pověřená společnost CD plně zajišťuje bezvadný chod webových stránek, spravuje obsah webu a procesuje obchodní styk s třetími stranami.