Podmínky získání Prodloužené záruky na invertorový motor

Platné podmínky
pro "Prodlouženou záruku na invertorový motor"

(dále jen „PPZ“ nebo Prodloužená Záruka)

1) Prodloužená Záruka je poskytována spotřebitelům, kteří:

 • zakoupili vybraný domácí spotřebič značky SHARP s invertorovým motorem v době od 1.1.2018 až do odvolání jako nový výrobek u prodejce domácích spotřebičů značky SHARP v České republice,

 • řádně a na základě správných, úplných a pravdivých údajů se zaregistrovali na webové stránce www.sharphome.cz nejpozději do 90 dnů od jeho zakoupení,

 • a obdrželi potvrzení o získání Prodloužené záruky formou potvrzení/certifikátu.

2) Prodlouženou Záruku lze poskytnout pouze přímému spotřebiteli, nikoliv dalším kupujícím.

3) Zakoupený domácí spotřebič SHARP musí být distribuován autorizovaným prodejcem značky SHARP.

4) Prodloužená záruka 10 let je smluvní zárukou na invertorový motor domácího spotřebiče SHARP poskytovanou výlučně spotřebiteli a spočívá v prodloužení dvouleté smluvní záruky o další, bezprostředně navazující osmiletou smluvní záruku týkající se však již jen motoru spotřebiče, specifikovanou těmito PPZ.

5) Takto vymezená další smluvní záruční doba v trvání osmi let nemůže být žádným způsobem prodloužena, nedochází k žádnému jejímu stavení a na její nepřetržitý běh nemají vliv žádné vady domácího spotřebiče, jejich reklamace, vyřizování těchto reklamací, doba záručních oprav, výměna součásti výrobku nebo použití náhradního dílu ani žádné jiné okolnosti.

6) V rámci poskytnuté Prodloužené Záruky má spotřebitel právo pouze na bezplatnou záruční opravu opravitelných vad invertorového motoru domácího spotřebiče SHARP, které se vyskytnou v jejím průběhu. Reklamovat a uplatnit toto své právo musí spotřebitel vždy neprodleně po zjištění vady v Autorizovaném servisu značky Sharp, kterým je PERFEKT SERVIS spol. s r.o.. Při uznání reklamace může být motor spotřebiče pokaždé – a to plně podle úvahy Autorizovaného servisního střediska – buď opraven, nebo nahrazen novým motorem. (Všechny součásti a díly domácího spotřebiče SHARP se přitom stávají majetkem poskytovatele Prodloužené Záruky). Spotřebitel nemá na základě poskytnuté Prodloužené Záruky ani v souvislosti s ní žádné jiné právo z odpovědnosti za vady, právo na náhradu žádných nákladů ani žádné jiné právo, nárok nebo pohledávku vůči poskytovateli Prodloužené Záruky, prodejci, výrobci, dovozci, distributorovi ani komukoli jinému.

7) Poskytnutá Prodloužená Záruka se nevztahuje na poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky domácích spotřebičů SHARP, vyloučené ze Záruky v platných Záručních podmínkách a dále na: (A) povrchové vady, (B) vady elektronické řídící části motoru výrobku, (C) vady software a (D) poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky způsobené (byť i jen zčásti) použitím nevhodného čisticího nebo jiného obdobného prostředku či náplně, nedodržením Návodu k obsluze anebo montážních pokynů nebo zanedbáním řádné údržby.

8) Lhůty pro vyřizování reklamací a provádění bezplatných záručních oprav v rámci poskytnuté smluvní Prodloužené Záruky závisejí pouze na dohodě reklamujícího spotřebitele a Autorizovaného servisního střediska, u něhož spotřebitel podal reklamaci.

9) Prodlouženou Záruku 10 let lze poskytnout jen na produkty SHARP se zabudovaným invertorovým motorem zvaným Advanced Invertor Motor.
Výpis domácích spotřebičů SHARP na které se vzthuje možnost získání Prodloužené Záruky 10 let:

 • myčky nádobí Sharp: QW HY26F393W, QW HY26F393I, QW HY26F393A, QW GT24F443W, QW GT24F443I, QW GT45F444W, QW GT45F444I, QW GD53I443X 
 • pračky Sharp: ES GFD8145W5, ES HFH714AW3, ES HFH814AW3, ES HFH014AW3

10) Prodloužená Záruka je poskytována jen spotřebiteli, který jako konečný kupující zakoupil odpovídající domácí spotřebič značky SHARP u autorizovaného prodejce domácích spotřebičů SHARP a řádně svůj spotřebič  zaregistroval na stránce pro registraci Prodloužené záruky - www.sharphome.cz . Žádným způsobem tady záruka 10 let nepřechází ani nemůže být převedena na jakoukoli jinou osobu.

11) Prodloužená Záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v Podmínkách prodloužené záruky. Není-li nějaká podmínka z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená Záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy, byla-li již spotřebiteli poskytnuta.

12) Pokud nejsou všechny tyto podmínky plněny, je spotřebitel povinen obdržený certifikát neprodleně vrátit poskytovateli Prodloužené Záruky. Může tak učinit jeho zasláním na adresu poskytovatele.

13) Podmínkou pro uplatnění práva spotřebitele z Prodloužené Záruky, že domácí spotřebič byl vždy opravován jedině v Autorizovaných servisních střediscích.

14) Při reklamaci a uplatnění každého práva z Prodloužené Záruky musí spotřebitel předložit:

 • originál řádného dokladu o zakoupení reklamovaného domácího spotřebiče SHARP,

 • originál certifikátu o prodloužené záruce 10 let a

 • všechny dosavadní Opravné listy týkající se reklamovaného domácího spotřebiče. Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava.

15) Poskytnutím Prodloužené Záruky nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele, vyplývající z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi domácího spotřebiče SHARP.

16) Prodloužená Záruka platí jen na území České republiky.

17) Nevyplývá-li z PPZ jinak, řídí se právní vztahy související s poskytnutou Prodlouženou Zárukou platnými Záručními podmínkami společnosti VESTEL POLAND sp. z o.o. (Správce dat).

18) Zásady ochrany osobních údajů při registraci přes webový formulář:

 • Osobní údaje spotřebitele jsou vkládána do zabezpečeného webového formuláře na stránce www.sharphome.cz, kde jsou zpracována Zpracovatelem (společností Czech Digital s.r.o.),
 • poskytnutá data jsou bezpečně uložena na serverech v Evropské unii a budou poskytnuta výlučně těmto třetím osobám: VESTEL POLAND sp. z o.o.. (správce dat a provozovatel oficiálního webu Sharphome.cz), PERFEKT SERVIS spol s r.o. (autorizovaný servis pro značku Sharp), FAST ČR, a. s. (Distributor značky Sharp domácí spotřebiče v ČR),
 • poskytnutá data budou uchovávána po dobu 11 let od doby registrace na tomto webu a pak budou smazána,
 • Pokud si registrující vyžádá smazání dat, znamená to, že zaregistrovanému spotřebiteli zaniká právo (k datu smazání dat z databáze Zpracovatele) na Prodlouženou záruku a tím i případné servisní úkony spojené s opravou invertorového motoru po uplynutí standardní záruční doby.
 • Pro smazání dat nebo výpisu uložených dat je možné kontaktovat Zpracovatele pomocí kontaktních údajů na stránce sharphome.cz/kontakt, data budou smazána do 30 dnů od podání žádosti elektronickou formou.

19) Jakékoli bližší informace o Prodloužené Záruce můžete získat na: